Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Secció de Dret Mercantil

Canvis que introdueix la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient

26/05/2020
Es modifica l'apartat 1 de l'article 569-15 del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: '1. Un bé empenyorat es pot tornar a empenyorar, llevat que hi hagi pacte en contra. La persona que empenyora té la càrrega de manifestar, en el moment de la constitució de la nova penyora, l'existència i les condicions de les penyores anteriors.'

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872726&language=ca_ES

Contactes

    Mallorca, 283 / Mallorca, 281 (Centre de Formació)
    08037 Barcelona , Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5334 F. 93 215 04 29 E. cultura@icab.cat E. formacio@icab.cat