Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Novetats Jurídiques / Jurisprudència › Comissió de Normativa

Sentència de Tribunal de Justícia (Sala Segona) de 12 de març de al 2020 (petició de decisió prejudicial plantejada pel Jutjat d'Instrucció núm. 4 de Badalona - Barcelona) - Procés penal contra VW (Assumpte C-659/18)

01/07/2020
(Procediment prejudicial - Cooperació judicial en matèria penal - Directiva 2013/48 / UE - Article 3, apartat 2 - Dret a l'assistència de lletrat - Circumstàncies en què s'ha de garantir el dret a l'assistència de lletrat - Incompareixença - Excepcions al dret a l'assistència de lletrat - Article 47 de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea - Dret a la tutela judicial efectiva). Publicat al DOUE del 29/6/2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.215.01.0013.01.SPA&toc=OJ:C:2020:215:TOC

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302