Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa › Crisi sanitària › Alertes

Preguntes freqüents en les diverses àrees processals arran de la declaració de l'estat d'alarma

25/05/2020
Adjuntem el document: 'Preguntas frecuentes en los distintos órdenes jurisdiccionales' en relació al COVID-19, elaborat per les Àrees processals de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Madrid (ICAM), adaptat a la realitat de l’ICAB, acompanyant els acords corresponents de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i les seves correspondències.
Preguntes freqüents en les diverses àrees processals arran de la declaració de l'estat d'alarma

En data 8 de maig de 2020, la “Unidad Técnica Jurídica Biblioteca del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid” va publicar, a la seva pàgina web corporativa, en règim obert, el document Preguntas frecuentes en todas las jurisdicciones en relación al COVID-19 elaboradas por las Áreas procesales del ICAM

El document tracta d’aclarir els diversos dubtes generats en les diverses àrees processals, arran de la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat de les resolucions relacionades amb la declaració de l’Estat d’alarma del govern de l’estat espanyol.

Concretament, el 28 de març de 2020 es va publicar en el Butlletí Oficial de l'Estat la Resolució de 25 de març de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord d'autorització de la pròrroga de l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, establint que aquesta pròrroga s'estendrà fins a les 0.00 hores del 12 d'abril de 2020 i se sotmetrà a les mateixes condicions establertes en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel Reial decret 465/2020, de 17 de març, amb la modificació que es recull en l'apartat tercer.

En la mateixa data es va publicar el Reial decret llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s'adopten mesures complementàries, en l'àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats del COVID-19.

Igualment, es van publicar:

 1. El 29 de març de 2020, el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d'altri que no prestin serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19.
   
 2. L'1 d'abril de 2020, tant el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19, com el Reial decret llei 12/2020, de 31 de març, de mesures urgents en matèria de protecció i assistència a les víctimes de violència de gènere.
   
 3. El 15 d'abril, el Reial decret llei 14/2020, de 14 d'abril, pel qual s'estén el termini per a la presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries.
   
 4. El 22 d'abril, el Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l'economia i l'ocupació.
   
 5. El 29 d'abril, el Reial decret llei 16/2020, de 28 d'abril, de mesures processals i organitzatives per fer front a l'COVID-19 en l'àmbit de l'Administració de Justícia i, finalment.
   
 6. El 6 de maig, el Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s'aproven mesures de suport pel sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

Aquestes resolucions han anat acompanyades de diversos acords adoptats per la Sala de Govern del Tribunal Suprem, la Presidència de la Sala del Penal, etc. i també per la Sala de Govern dels diferents Tribunals Superiors de Justícia amb la finalitat d’adaptar les seves actuacions a aquesta crisi sanitària.

Òbviament, el document, en haver estat realitzat pels companys del Col·legi d’Advocats de Madrid fa esment, als efectes oportuns, als acords de sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Madrid i, per tant, per tal que pugui esdevenir una eina igualment útil en d’altres demarcacions territorials s’ha considerat adequat facilitar la corresponent adaptació a l’àmbit d’aquest Col·legi professional.

És per això que juntament amb el document de preguntes freqüents del Il·lustre Col·legi d’Advocats de Madrid, us facilitem a continuació (per una adequada interpretació en l’àmbit que ens és propi), els diversos acords adoptats per la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i un recull de les referències per pàgina del document original per a la seva aplicació en aquest altre àmbit territorial, com és Catalunya.

 

Referències a la Sala de Govern del TSJ de Madrid del document: “Preguntas frecuentes en todas las jurisdicciones en relación al COVID 19 elaboradas por las Áreas procesales del ICAM”

Acords de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Pàgina 13.
En aquesta pàgina es fa una primera referència als acords adoptats arran del COVID-19 per la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Madrid.

En l’àmbit de Catalunya, els acords relacionats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb finalitat d’adaptar les seves actuacions a aquesta crisi sanitària, són:
-    Acord de 15 de març de 2020.
-    Acords de 17 de març de 2020.

Pàgina 22.
¿Qué actuaciones se atenderán en el Servicio de Guardia?

En l’àmbit de Catalunya, els acords del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya resolen aquesta qüestió, en la pàgina 3 i 4 de l’acord de 15 de març de 2020.

Pàgina 23.
¿Qué actuaciones en general se consideran urgentes e inaplazables?

En l’àmbit de Catalunya, els acords del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya resolen aquesta qüestió, en la pàgina 3 i 4 de l’acord de 15 de març de 2020.

Pàgina 30.
Sólo se deberían celebrar:
Las causas con preso
Actuaciones con detenido, etc.

En l’àmbit de Catalunya, els acords del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya resolen aquesta qüestió, en similars termes, doncs en la pàgina 3 i 4 de l’acord de 15 de març de 2020, es diu les actuacions amb detingut i d’altres que no es puguin ajornar, com ara l’adopció d’acords de mesures cautelars urgents, aixecament de cadàvers entrada i registres, etc.

Pàgina 42.
La Sala de Govern del TSJM considera actuacions urgents les resolucions relatives a ordres de protecció i qualsevol altra mesura cautelar en matèria de Violència sobre la dona i menors adoptades en la jurisdicció penal.

En l’àmbit de Catalunya, els acords del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya resolen aquesta qüestió, en similars termes, en la pàgina 3 i 4 de l’acord de 15 de març de 2020, apartat d).

Pàgina 59.

Ordre Social: Criteris de la Sala de Govern del TSJM.

Criterios generales. Atenderán:

-    Juicios declarativos urgentes por ley siempre que sean inaplazables.
-    Resolución de medidas cautelares urgentes e inaplazables.
-    Procedimiento de vulneración de derechos fundamentales y que sean urgentes e inaplazables.

En l’àmbit de Catalunya, els acords del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya resolen aquesta qüestió, en similars termes, en la pàgina 3 i 4 de l’acord de 15 de març de 2020, apartats j) i k).
  j) En el orden jurisdiccional social, la celebración de juicios declarados urgentes por la ley y las medidas cautelares urgentes y preferentes, así como los procesos de EREs y ERTEs.
  k) En general, los procesos en los que se alegue vulneración de derechos fundamentales y que sean urgentes y preferentes (es decir, aquellos cuyo aplazamiento impediría o haría muy gravosa la tutela judicial reclamada).

La publicació en la pàgina web corporativa del document "Preguntas frecuentes en todas las jurisdicciones en relación al COVID 19 elaboradas por las Áreas procesales del ICAM" ha estat realitzada un cop ha estat expressament autoritzada pel l’Ilustre Col.legi d’Advocats de Madrid. En aquest sentit, aquesta corporació vol manifestar especialment el seu agraïment a aquest Col·legi d’advocats per aquesta autorització.

Documents