Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

Decret Llei 17/2020, de 12 de maig, de mesures complementàries en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya per fer front a la COVID-19 (DOGC del 14 de maig de 2020)

22/06/2020
Entrada en vigor: 14 de maig de 2020.

Modifica el Decret llei 12/2020, de 10 d'abril, pel qual s'adopten mesures pressupostàries, en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i en l'estructura de l'Administració de la Generalitat, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19, afegint-hi l'article 6 bis, que preveu que per assegurar la protecció i la gestió de les persones institucionalitzades als establiments residencials de serveis socials, com a col·lectiu de risc davant de l'emergència sanitària determinada per la propagació de COVID-19, en compliment dels apartats g, h i i de l'article 9, apartat 2, del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 i, en concret, de l'article 57 de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, les entitats titulars i les entitats gestores dels serveis socials de caràcter residencial a què fa referència l'article 1 del Decret llei 13/2020, de 21 d'abril, han de posar a disposició del Departament de Salut el cens de residents, amb identificació unívoca de les persones institucionalitzades a cadascun dels centres residencials, incloent-hi les variables de dades sanitàries i assistencials que es determinin per part del Departament de Salut, de les contingudes en els registres existents en els centres, que siguin rellevants a l'efecte de la COVID-19, per dur a terme les activitats relacionades amb la gestió de l'emergència sanitària actual.

Les dades sanitàries i assistencials d'aquestes persones s’integraran en el tractament “Vigilància epidemiològica”, del qual n'és titular el Departament de Salut, amb la finalitat d'exercir les competències que en matèria de vigilància epidemiològica i de control de la salut pública, la legislació vigent en matèria de salut pública atribueix a les autoritats sanitàries. També es podran integrar en el tractament “Registre d'informació sanitària de pacients”, del qual n'és titular el Departament de Salut, per a la seva incorporació a la història clínica compartida de Catalunya, perquè els professionals sanitaris del sistema públic de salut pugin accedir-hi en l'exercici de les seves funcions.

El tractament de dades personals indicades s'ha de realitzar amb subjecció a la normativa de protecció de dades de caràcter personal i a la normativa sanitària que regula l'accés a les dades de salut i a la història clínica. En tot cas, el tractament de les dades ha de garantir el respecte als drets a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge de les persones afectades.

Aquesta previsió de l’article 6 bis estarà vigent mentre duri l'estat d'alarma i, en qualsevol cas, fins que estiguin vigents les mesures sanitàries d'intervenció dels serveis socials de caràcter residencial que, de manera excepcional, s'acordin per gestionar la situació de crisi sanitària per la COVID-19.

 [LLEIS APROVADES PARLAMENT DE CATALUNUYA]

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302