Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ TSF/1056/2020, de 14 de maig, per la qual s'obre la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions de projectes i activitats a entitats de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a l'exercici 2020 (ref. BDNS 506103).

20/05/2020
Publicat al DOGC de 20-05-2020

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8137/1794886.pdf

El termini de presentació del formulari de sol·licitud, junt amb els annexos corresponents que

l'acompanyen, és de 20 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria. Als efectes del còmput del termini fixat, la presentació en un dia inhàbil s'entén efectuada la primera hora del primer dia hàbil següent.

 

Contactes