Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Formació / Biblioteca › Novetats Jurídiques / Jurisprudència › Actualitat Jurídica

Actualitat Jurídica del 9 al 15 de juliol de 2020

15/07/2020
Classificada per matèries
Actualitat Jurídica del 9 al 15 de juliol de 2020

Dret administratiu

Real Decreto 645/2020, de 7 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. BOE núm. 188  09/07/2020

RESOLUCIÓ SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s'estableixen noves mesures en l'ús de la mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19. DOGC núm. 8173   09/07/2020

Acuerdo de 25 de junio de 2020, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se declara la nulidad de pleno derecho del artículo 82.2 del Reglamento 1/2000, de 26 de julio, de los Órganos de Gobierno de los Tribunales, respecto del inciso "será de aplicación lo dispuesto en el artículo 340 de la Ley Orgánica del Poder Judicial". BOE núm. 189  10/07/2020

RESOLUCIÓ PDA/1635/2020, de 7 de juliol, per la qual es dona publicitat a la Instrucció 6/2020, de 30 de juny, sobre mesures organitzatives, de prevenció i seguretat aplicables en l'etapa de la represa al personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2. DOGC núm. 8174  10/07/2020

ORDRE EDU/119/2020, de 8 de juliol, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2020-2021 per als centres educatius no universitaris de Catalunya. DOGC núm. 8175  13/07/2020

RESOLUCIÓ SLT/1671/2020, de 12 de juliol, per la qual s'adopten noves mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als municipis de Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Massalcoreig, Seròs, Soses i Torres de Segre, i a les entitats municipals descentralitzades de Sucs i Raimat. DOGC núm. 8175  13/07/2020

RESOLUCIÓ 844/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 22/2020, pel qual es determinen els òrgans competents per tramitar les sancions per incompliments de la normativa reguladora de l'estat d'alarma denunciats pels diferents cossos policials. DOGC núm. 8176  14/07/2020

RESOLUCIÓ 845/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 21/2020, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social. DOGC núm. 8176  14/07/2020

RESOLUCIÓ 846/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 25/2020, de mesures extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu. DOGC núm. 8176  14/07/2020

RESOLUCIÓ 847/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 26/2020, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa. DOGC núm. 8176  14/07/2020

DECRET LLEI 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública, i d'adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19. DOGC núm. 8176  14/07/2020

Orden HAC/641/2020, de 14 de julio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2021. BOE núm. 193  15/07/2020

Real Decreto 664/2020, de 14 de julio, por el que se regula la concesión directa de determinadas subvenciones en el ámbito del empleo y de la formación profesional para el empleo, para el ejercicio presupuestario 2020. BOE núm. 193  15/07/2020

Real Decreto 668/2020, de 14 de julio, por el que se regula la concesión directa de diversas subvenciones al Instituto de España, a las Reales Academias y a otras entidades. BOE núm. 193  15/07/2020

Dret civil i mercantil

Circular 4/2020, de 26 de junio, del Banco de España, sobre publicidad de los productos y servicios bancarios. BOE núm. 193  15/07/2020

Dret fiscal

Protocolo entre el Reino de España y la República de la India hecho en Nueva Delhi el 26 de octubre de 2012, que modifica el Convenio y el Protocolo entre el Reino de España y la República de la India para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, firmados en Nueva Delhi el 8 de febrero de 1993. BOE núm. 188  09/07/2020

Orden HAC/626/2020, de 6 de julio, por la que se modifica la Orden HAC/1271/2019, de 9 de diciembre, por la que se aprueban las normas de desarrollo de lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, sobre marcas fiscales previstas para bebidas derivadas. BOE núm 188  09/07/2020

RESOLUCIÓ 843/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 23/2020, de mesures urgents en matèria tributària. DOGC núm. 8176  14/07/2020

Dret internacional

Protocolo entre el Reino de España y la República de la India hecho en Nueva Delhi el 26 de octubre de 2012, que modifica el Convenio y el Protocolo entre el Reino de España y la República de la India para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, firmados en Nueva Delhi el 8 de febrero de 1993. BOE núm. 188  09/07/2020

Convenio entre el Reino de España, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Interamericana de Inversiones, para la modificación y reformulación del Fondo General de Cooperación de España en aplicación del Acuerdo Marco entre el Reino de España, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Interamericana de Inversiones, hecho en Buenos Aires el 30 de noviembre de 2018. BOE núm 189  10/07/2020

Dret laboral

Resolución de 29 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el III Convenio colectivo laboral para el sector del transporte y trabajos aéreos con helicópteros, su mantenimiento y reparación. BOE núm. 189  10/07/2020

Contactes