Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

Ordre INT / 734/2020, de 30 de juliol, per la qual es modifica l'Ordre INT / 657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

31/07/2020
Publicada en el BOE del 31/7/2020

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-8847