Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA DE LA UNIÓ EUROPEA (Sala Quarta) de 16 de juliol de 2020, dictada en els assumptes acumulats C 224/19 i C 259/19, que tenen per objecte sengles peticions de decisió prejudicial plantejades pel Jutjat de Primera instància n.º 17 de Palma de Mallorca (C 224/19) i pel Jutjat de Primera instància i Instrucció de Ceuta (C 259/19), (...)

17/07/2020
(...) en els procediments entre CY i Caixabank, SA (C 224/19), i LG, PK i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (C 259/19)

«Procediment prejudicial - Protecció dels consumidors - Directiva 93/13 / CEE - Articles 6 i 7 - Contractes celebrats amb els consumidors - Préstecs hipotecaris - Clàusules abusives - clàusula que imposa el consumidor el pagament de la totalitat de les despeses de constitució i cancel·lació de la hipoteca - Efectes de la declaració de nul·litat de tals clàusules - Facultats del jutge nacional en relació amb una clàusula qualificada de "abusiva" - Repartiment de les despeses - Aplicació de disposicions nacionals de caràcter supletori - Article 3, apartat 1 - Apreciació del caràcter abusiu de les clàusules contractuals - Article 4, apartat 2 - Exclusió de les clàusules relatives a l'objecte principal del contracte o l'adequació del preu o de la retribució - Requisit - Article 5 - Obligació de redactar les clàusules contractuals de forma clara i entenedora - Costes - Prescripció - Principi d'efectivitat»

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228668&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9791189

Publicada el 16/7/2020

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302