Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE del 10 de juny de 2020)

10/06/2020
Té per objecte establir les mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació necessàries per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, així com prevenir possibles rebrots, amb vistes a la superació de la fase III del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat per part d'algunes províncies, illes i unitats territorials i, eventualment, l'expiració de la vigència de l'estat d'alarma

S'estableix un deure de cautela i protecció a complir per tots els ciutadans.

Entre les mesures més destacades de la "Nova Normalitat" que entra en vigor el 21 de juny de 2020 destaquen:

-Mascaretes obligatòries:

Serà obligatori l'ús de màscares per persones de 6 anys en endavant, en els següents supòsits:

a) En la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert a el públic, sempre que no resulti possible garantir el manteniment d'una distància de seguretat interpersonal de, al menys, 1,5 m.

b) En els mitjans de transport aeri, marítim, amb autobús, o per ferrocarril, així com en els transports públics i privats complementaris de viatgers en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, si els ocupants dels vehicles de turisme no conviuen en el mateix domicili. En el cas dels passatgers de vaixells i embarcacions, no serà necessari l'ús de mascaretes quan es trobin dins de la seva cabina o a les seves cobertes o espais exteriors quan sigui possible garantir el manteniment d'una distància de seguretat interpersonal de, al menys, 1,5 m.

Aquesta obligació no és exigible per a les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per l'ús de la mascareta o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d'autonomia per a llevar-se la màscara, o bé presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.

-Centres de treball:

S'hauran d'adoptar mesures en els centres de treball tendents a:

a) Adoptar mesures de ventilació, neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat d'ús dels centres de treball, d'acord amb els protocols que s'estableixin en cada cas.

b) Posar a disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida, autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans.

c) Adaptar les condicions de treball, inclosa l'ordenació dels llocs de treball i l'organització dels torns, així com l'ús dels llocs comuns de manera que es garanteixi el manteniment d'una distància de seguretat interpersonal mínima de 1,5 m. entre els treballadors. Quan això no sigui possible, s'ha de proporcionar als treballadors equips de protecció adequats a el nivell de risc.

 

d) Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant treballadors com clients o usuaris, en els centres de treball durant les franges horàries de previsible major afluència.

e) Adoptar mesures per a la reincorporació progressiva de forma presencial als llocs de treball i la potenciació de l'ús del teletreball quan per la naturalesa de l'activitat laboral sigui possible.

- Centres docents

També hauran de mantenir la distància mínima de seguretat de 1,5 m.

- Hotels i allotjaments turístics

En particular, s'assegurarà que a les zones comunes d'aquests establiments s'adoptin les mesures organitzatives oportunes per evitar aglomeracions i garantir que clients i treballadors mantinguin una distància de seguretat interpersonal mínima de 1,5 metres. Quan no sigui possible mantenir aquesta distància de seguretat, s'han d'observar les mesures d'higiene adequades per prevenir els riscos de contagi.

- Activitats de hostaleria i restauració.

En qualsevol cas, haurà d'assegurar l'adopció de les mesures organitzatives que siguin necessàries per evitar aglomeracions tant dins de l'establiment com en els espais de terrasses autoritzats i garantir que clients i treballadors mantinguin una distància de seguretat de, al menys, 1,5 m. Quan no sigui possible mantenir aquesta distància de seguretat, s'han d'observar les mesures d'higiene adequades per prevenir els riscos de contagi.

-Transport públic de viatgers

Els operadors de transport aeri i terrestre interprovincials amb número d'assentament preassignat hauran de demanar informació per contacte de tots els passatgers i conservar els llistats un mínim de quatre setmanes amb posterioritat a el viatge. Així mateix, han de facilitar aquests llistats a les autoritats de salut pública quan es requereixin amb la finalitat de realitzar la traçabilitat de contactes.

Mateixa mesura per al transport marítim.

-Atorgament de llicències prèvies de funcionament d'instal·lacions i posada en funcionament de determinats productes sanitaris sense marcatge CE

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris podrà atorgar, prèvia sol·licitud de l'interessat, abans de el 31 de juliol de 2020, una llicència excepcional prèvia de funcionament d'instal·lacions o una modificació temporal de la llicència prèvia de funcionament d'instal·lacions existent, per a la fabricació de màscares quirúrgiques i bates quirúrgiques en la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 després de la valoració en cada cas de les condicions generals de les instal·lacions, el seu sistema de qualitat i documentació del producte fabricat.

- Declaració obligatòria de COVID-19

El COVID-19, malaltia produïda per la infecció pel virus SARS-CoV-2, és una malaltia de declaració obligatòria urgent, a l'efecte del que preveu el RD 2210/1995, de 28 de desembre, pel qual es crea la xarxa nacional de vigilància epidemiològica.

-Plans de contingència davant COVID-19

Les autoritats sanitàries de les CC.AA. han de tenir plans de contingència que garanteixin la capacitat de resposta i la coordinació entre els serveis de salut pública, atenció primària i atenció hospitalària.

Així mateix, els centres d'atenció primària i hospitalaris, de titularitat pública o privada, han de comptar amb plans interns

Per fer front a la gestió de situacions d'emergència relacionades amb COVID-19. Aquests plans han de garantir la capacitat per respondre davant increments importants i ràpids de la transmissió i el consegüent augment en el nombre de casos. Per a això, s'ha de disposar, o tenir accés o capacitat d'instal·lar en el termini precís dels recursos necessaris per respondre a increments ràpids de casos en base a les necessitats observades durant la fase epidèmica de la malaltia.

- Infraccions i sancions

L'incompliment de les mesures de prevenció i de les obligacions que estableix aquest RDL, quan constitueixin infraccions administratives en salut pública, serà sancionat en els termes previstos en el títol VI de la Llei 33/2011, de 4 d'octubre, General de Salut Pública.

La vigilància, inspecció i control de l'acompliment d'aquestes mesures, així com la instrucció i resolució dels procediments sancionadors que procedeixin, correspondrà als òrgans competents de l'Estat, de les CC.AA. i de les entitats locals en l'àmbit de les respectives competències.

L'incompliment de l'obligació d'ús de mascaretes serà considerat infracció lleu a l'efecte del que preveu l'article 57 de la Llei 33/2011, de 4 d'octubre, i sancionat amb multa de fins a 100 euros.

L'incompliment de les mesures previstes en els articles 17.2 i 18.1, quan constitueixin infraccions administratives en l'àmbit del transport, serà sancionat d'acord amb el que disposen les lleis sectorials corresponents.

- Terminis de caducitat dels assentaments registrals suspesos en virtut de RDL 8/2020, de 17 de març: amb efectes des del 10.06.2020 s'alça la suspensió dels terminis de caducitat dels assentaments registrals susceptibles de cancel·lació per el transcurs del temps, reprendre el còmput en aquesta mateixa data.

- Modificacions del RDL 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de l'COVID-19: es modifiquen els apartats 1 i 2 de l'article 40. (Mesures extraordinàries aplicables a les persones jurídiques de Dret privat), i es deroga l'article 42. (Suspensió del termini de caducitat dels assentaments del registre durant la vigència del RD de declaració de l'estat d'alarma)

 - Modificacions del RDL 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a l'COVID-19: es modifiquen els apartats 1 i 4 de l'article 36. ( dret de resolució de determinats contractes sense penalització per part dels consumidors i usuaris) i es deroga l'article 37. (Mesures de restricció a les comunicacions comercials de les entitats que realitzin una activitat de joc regulada en la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació de el joc.)

[LLEIS APROVADES. CORTS GENERALS]

 

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302