Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Novetats Jurídiques / Jurisprudència › Comissió de Normativa

Acord de 25 de juny de 2020, de la Comissió Permanent de CGPJ, pel qual s'atribueix a determinats jutjats, amb competència territorial indicada per a cada un dels casos, de manera exclusiva i excloent o no excloent, segons els casos, el coneixement de la matèria relativa a les accions individuals sobre condicions generals incloses en contractes de finançament (...)

01/07/2020
(...) amb garanties reals immobiliàries, quin prestatari sigui una persona física, amb efectes des de l'1 de juliol i fins al 31 de desembre de 2020. Publicat al BOE del 27/6/2020

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6845

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302