Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

Ordre HAC / 530/2020, de 3 de juny, per la qual es desenvolupa la disposició final desena de la Llei 34/2015, de 21 de setembre, de modificació parcial de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, s'aproven els models 770, ‘Autoliquidació d'interessos de demora i recàrrecs per a la regularització voluntària prevista en l'article 252 de la Llei general tributària’ i 771 (...)

17/06/2020
Publicat: 16/6/2020

(...) ‘Autoliquidació de quotes de conceptes i exercicis sense model disponible a la Seu electrònica de l'AEAT per a la regularització voluntària prevista en l'article 252 de la Llei general tributària’, i s'estableixen les condicions i el procediment per a la seva presentació.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6217

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302