Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

Llei 6/2020, del 18 de juny, de protecció, conservació i posada en valor de les oliveres i els oliverars monumentals

07/09/2020
DOGC de 23 de juny de 2020. Entrada en vigor: 24/06/2020

Aquesta llei té per objecte:

a) Regular i protegir les oliveres i els oliverars identificats com a monumentals per llurs condicions històriques i culturals, com a elements del paisatge i per llur contribució hidrogeològica al manteniment del territori.

b) Regular i protegir el conreu i el paisatge de l'olivera, els elements arquitectònics genuïns vinculats a la història del conreu, la cultura i el paisatge del qual forma part, que, juntament amb el patrimoni rural de pedra seca, està considerat paisatge d'atenció especial.

c) Establir polítiques i mecanismes de conservació i protecció del paisatge i de l'activitat agrícola.

Aquesta llei s'aplica a les oliveres i els oliverars que compleixen les condicions i els requisits que estableix aquesta mateixa llei, independentment de la naturalesa i la propietat del sòl on són plantats.

Als efectes de  la llei, s'entén per:

a) Olivera monumental: olivera que té un perímetre de tronc igual o superior a 350 centímetres mesurat a una altura de 130 centímetres del sòl, o que té una edat igual o superior a 350 anys. En el cas d'oliveres amb un tronc fragmentat, el perímetre és el total obtingut reconstruint la forma teòrica del tronc sencer.

b) Oliverar monumental: recinte agrícola d'oliveres que té una densitat mínima de 20 oliveres monumentals per hectàrea.

La llei crea la Comissió Tècnica per a la Protecció de les Oliveres i els Oliverars Monumentals. També estableix l'elaboració del Catàleg d'oliveres i oliverars monumentals i el sistema de protecció d'aquests, que depèn dels departaments de la Generalitat competents en aquesta matèria.

Regula les accions de promoció i difusió de les oliveres i els oliverars monumentals.

També determina les prohibicions, les exempcions i el règim sancionador que comporta l'incompliment de les obligacions que estableix aquesta llei. Així mateix, regula les actuacions de millorament de la terra i el cos competent per a exercir les funcions de control i vigilància.

Finalment, estableix el finançament per a garantir la protecció de les oliveres i els oliverars monumentals.

Les disposicions addicionals fan referència a l'establiment de reduccions en l'impost de successions i donacions, i al barem d'ajuts per al finançament de la protecció i gestió de les oliveres monumentals.

[LLEIS APROVADES PARLAMENT DE CATALUNYA]

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302