Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

Resolució de 29 de juny de 2020, de la Secretaria General de Coordinació Territorial, per la qual es publica l'Acord de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat (...)

22/07/2020
(...) en relació amb el Decret-Llei 1 / 2020, de 21 de gener, pel qual es modifica el Decret-Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge. Publicada en el BOE del 22/7/2020

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-8342

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302