Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

DECRET LLEI 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19 (DOGC del 7 de maig de 2020)

08/06/2020
Entrada en vigor: 07/05/2020

En el capítol I, referit a mesures complementàries de transparència de l'abonament de subministraments i altres per fer front al context generat per la COVID-19, parteix de la situació originada per l'estat d'alarma, així com de la necessitat de fer front amb extrema urgència a la compra dels subministraments, fonamentalment de caràcter sanitari i ara considera necessari arbitrar els mecanismes de control que ha de portar a terme la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.

En el Capítol II, com a conseqüència del context actual d'inestabilitat generat per la crisi de la COVID-19, es considera prioritari establir mesures adreçades a donar suport al teixit productiu, especialment a les petites i mitjanes empreses i als autònoms i a les empreses cooperatives i de l'economia social, i minimitzar l'impacte social perquè, una vegada superada la crisi sanitària, es produeixi al més aviat possible el rellançament econòmic, garantint l'estabilitat en l'ocupació. Per això preveu uns ajuts destinats al finançament per a l'elaboració i l'execució dels plans de reactivació socioeconòmica COVID-19 de les entitats locals. I, per una altra banda, també es preveuen ajudes destinades a la contractació d'un servei de consultoria i assistència tècnica per a l'elaboració d'aquests plans de reactivació socioeconòmica COVID-19.

El capítol III aprova una línia extraordinària i urgent del Programa de treball i formació per pal·liar situacions derivades de la COVID-19, consistent en projectes de millora de l'ocupabilitat dels treballadors, especialment aquells que s'han quedat sense feina a causa de la crisi de la COVID-19 i els que tenen més dificultats d'accés al mercat laboral, per mitjà d'accions d'experiència laboral i accions de formació i, si escau, accions de formació transversal. En concret, la mesura de treball i formació línia COVID-19 anirà adreçada a les persones que han perdut la feina a partir del 14 de març de 2020 i a persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni ajuts, preferentment majors de 45 anys. Aquests dos col·lectius han estat els més afectats per l'estat d'alarma i la crisi generada per aquest.

El capítol IV preveu una mesura d'ajuts per al manteniment de l'ocupació en microempreses i per part d'autònoms amb persones a càrrec seu, que s'han vist afectades per la crisi de la COVID-19, i amb l'objecte d'evitar la desocupació de les persones que tenen contractades. Es tracta d'uns ajuts econòmics que tenen per objecte tornar a l'activitat a persones, famílies i empreses afectades. Els beneficiaris són microempreses o autònoms/es que tinguin contractats fins a deu treballadors/es, i que hagin mantingut la plantilla, ja sigui perquè hagin efectuat un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) o hagin reduït la jornada laboral dels contractes de treball. La mesura consisteix en un ajut del 50% del salari mínim interprofessional per a un màxim de tres treballadors/es i durant sis mesos, o la part proporcional equivalent, en el cas de contractes a jornada parcial, sempre que aquestes microempreses i autònoms/es mantinguin el 100% de la plantilla que tenien en el moment anterior a l'estat d'alarma i, com a mínim, durant els 12 mesos següents al reinici de l'activitat.

El capítol V preveu mesures de suport a les microempreses, autònoms/es, les empreses cooperatives i de l'economia social. Aquestes mesures tenen per objecte l'impuls de projectes de transformació digital i de nous models de negoci i activitat econòmica amb l'objectiu de mantenir l'ocupació i la millora de l'ocupabilitat, afrontar millor els reptes sorgits de la nova realitat socioeconòmica, de manera que es reforci la viabilitat de les microempreses, els autònoms/es i les empreses cooperatives i de l'economia social. A aquestes efectes, es preveuen dues línies de subvencions diferenciades. Una primera línia de mesures va destinada al suport dels treballadors de microempreses i a autònoms/es, que ocupin fins a 10 treballadors/es, i que s'han vist agreujades pels efectes de les mesures preventives i de contenció derivades de la crisi sanitària de la COVID-19. Una segona línia de mesures de suport a projectes singulars per a la reactivació socioeconòmica COVID-19 per a empreses cooperatives i de l'economia social, que va totalment alineada amb la primera proposta de l'Associació Economia Social de Catalunya (AESCAT).

El capítol VI preveu mesures en els programes en matèria de treball autònom, amb una previsió de flexibilització en la convocatòria de suport a la consolidació, enfortiment i reinvenció del treball autònom a Catalunya, preveient mesures com l'augment de les sessions d'assessorament, o l'adaptació de les sessions d'informació a les noves necessitats derivades de la crisi de la COVID-19. Així mateix, s'anuncia una ampliació del pressupost destinat a la convocatòria anual dels programes d'ajuts a la creació del treball autònom dels/les joves entre 18 i 29 anys, per poder disposar d'una renda de subsistència durant la primera fase de la posada en marxa de l'activitat.

En relació amb el capítol VII, el Decret llei 7/2020, modificat parcialment pel Decret llei 8/2020, de 24 de març, estableix diverses mesures relacionades amb la suspensió dels contractes administratius afectats per la situació de l'estat d'alarma declarada pel Reial decret 463/2020, de 14 de març. La regulació es refereix únicament a la gestió indirecta contractual dels serveis de menjador i no inclou, per tant, la gestió indirecta no contractual a través de les associacions de pares i mares d'alumnes, i altres entitats, que és característica del nostre sistema de gestió d'aquests serveis. Atesa, doncs, la realitat del sistema de gestió dels menjadors escolars de titularitat del Departament d'Educació, cal preveure el règim d'indemnització en el cas de la gestió sota fórmules no contractuals. Amb aquesta finalitat, es modifica parcialment el Decret llei 7/2020, de 17 de març, amb l'afegit d'una nova disposició addicional per la qual es regula el procediment per al reequilibri econòmic en relació amb els instruments no contractuals de gestió dels serveis de menjadors escolars, als quals caldrà aplicar els mateixos criteris de determinació de l'equilibri econòmic que es fixin en relació amb els instruments contractuals. Per tot això, es proposa afegir al Decret llei 7/2020, de 17 de març una disposició addicional quarta que dona resposta a la situació plantejada.

Respecte del capítol VII, referit a mesures en matèria de mobilitat i pel que fa a l'àmbit específic dels treballadors/es del sector agrari, adopta mesures que coadjuvin a l'impuls de la reactivació econòmica en els sectors de proximitat i al reequilibri territorial. En concret, es tracta de facilitar els seus desplaçaments motivats per les campanyes agràries, el marc fixat per l'Acord del Govern 28 d'abril de 2020, pel qual s'impulsa la coordinació i el seguiment de la campanya agrària en el context de la pandèmia causada per la COVID-19.

 

[LLEIS APROVADES PARLAMENT DE CATALUNYA]

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872893&language=ca_ES

 

 

 

 

 

 

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302