Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Transformació Digital

Dictada sentència del TJUE (Gran Sala), de 16 de juliol de 2020 que invalida la Decisió 2016/1250 sobre l’adequació de la protecció conferida per l’Escut de la privacitat UE-EUA

17/07/2020
Així mateix, declara que la Decisió 2010/87 de la Comissió, relativa a les clàusules contractuals tipus per a la transferència de dades personals als encarregats del tractament establerts en tercers països, és vàlida.

El Tribunal de Justícia declara que les exigències establertes a aquest efecte per les disposicions del RGPD, referents a les garanties adequades, els drets exigibles i les accions legals efectives, s'han d'interpretar en el sentit que les persones on les dades personals es transfereixen a un país tercer sobre la base de clàusules tipus de protecció de dades han de gaudir d'un nivell de protecció substancialment equivalent al garantit dins de la Unió per l’esmentat Reglament, interpretat a la llum de la Carta. En aquest context, el Tribunal de Justícia precisa que l'avaluació d'aquest nivell de protecció ha de tenir en compte tant les estipulacions contractuals acordades entre l'exportador de dades establert a la Unió i el destinatari de la transferència establert al país tercer de què es tracti, com, pel que fa a un possible accés de les autoritats públiques d'aquest país tercer a les dades personals transferides d'aquesta manera, els elements pertinents del sistema jurídic d'aquest país.

Pel que fa a les obligacions que incumbeixen les autoritats de control en el context d'una transferència d'aquestes característiques, el Tribunal de Justícia declara que, tret que hi hagi una decisió d'adequació vàlidament adoptada per la Comissió, aquestes autoritats estan obligades, en particular, a suspendre o prohibir una transferència de dades personals a Decisió de la Comissió, de 5 de febrer de 2010, relativa a les clàusules contractuals tipus per a la transferència de dades personals als encarregats del tractament establerts en tercers països, de conformitat amb la Directiva 95/46 / CE del Parlament Europeu i del Consell (DO 2010, L 39, p. 5), en la versió modificada per la Decisió d'Execució (UE) 2016/2297 de la Comissió, de 16 de desembre de 2016 (DO 2016, L 344, p. 100). 8 Decisió d'Execució (UE) 2016/1250 de la Comissió, de 12 de juliol de 2016, d'acord amb la Directiva 95/46/CE de Parlament Europeu i del Consell, sobre l'adequació de la protecció conferida per l'Escut de la privacitat UEEE. UU. (DO 2016, L 207, p. 1). www.curia.europa.eu un país tercer quan considerin, a la llum de les circumstàncies específiques de la referida transferència, que les clàusules tipus de protecció de dades no es respecten o no poden respectar-se en aquest país i que la protecció de les dades transferides, exigida pel Dret de la Unió, no es pot garantir mitjançant altres mitjans, si el propi exportador establert a la Unió no ha suspès aquesta transferència o no li ha posat fi.

Pel que fa a l'exigència de tutela judicial, el Tribunal de Justícia declara que, contràriament al que la Comissió va considerar en la Decisió Escut de la privacitat, el mecanisme del Defensor del Poble contemplat en aquesta Decisió, no proporciona a aquestes persones cap via de recurs davant un òrgan que ofereixi garanties substancialment equivalents a les exigides en el Dret de la Unió, que puguin assegurar tant la independència del Defensor el Poble previst en el reiterat mecanisme com l'existència de normes que facultin el referit Defensor del Poble per adoptar decisions vinculants pel que fa que serveis d'intel·ligència nord-americanes. Per totes aquestes raons, el Tribunal de Justícia declara invàlida la Decisió Escut de la privacitat.

Disposes aquí del text de la resolució:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=E53B15212DA4310BCC056335EA6196BB?text=&docid=228677&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9744727

 

Contactes

    Mallorca, 283
    0837 Barcelona , Barcelona - España

    T. 93 496 18 80 - EXT. 5705 T. 93 601 12 12 E. digicab@icab.cat