Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

Resolució de 27 de maig de 2020, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, per la qual s'aproven els models de sol·licitud per a fer constar en el Registre de Béns Mobles la suspensió de les obligacions contractuals derivades de préstec o garantia hipotecària contractat per persona física que es trobi en situació de vulnerabilitat econòmica, (...)

05/06/2020
Publicat: 5/6/2020

(...) en la forma definida pel Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID -19.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5734

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302