Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ ARP/1017/2020, d'11 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria extraordinària dels ajuts per a la restauració del potencial forestal i per a la xarxa viària per a la gestió dels boscos en finques de titularitat privada malmesa pel temporal Glòria (ref. BDNS 505679).

15/05/2020
Publicat al DOGC de 15-05-2020

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8134/1794544.pdf

Presentació de sol·licituds: a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC i fins a 15 dies a partir de l'endemà de la pèrdua de vigència de l'estat d'alarma declarat mitjançant el Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID19, o les seves pròrrogues.

 

Contactes