Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

Decret Llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures urgents en matèria d'urbanisme, fiances i ambiental (DOGC del 14 de maig de 2020)

22/06/2020
Entrada en vigor: 14 de maig de 2020.

Se suspèn per a l'any 2020 l'ampliació de terminis per a la resolució definitiva de les figures de planejament urbanístic que estableix la disposició addicional desena del Text refós de la Llei d'urbanisme, que hagin de ser adoptades pels òrgans urbanístics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya de caràcter col·legiat.

S’habilita l'Institut Català del Sòl per limitar l'import de les fiances a retornar, al 10% de les fiances que hi són dipositades, relatives als contractes d'arrendament de finques urbanes per a ús diferent del d'habitatge, amb la finalitat de garantir la devolució ordinària de les fiances a la finalització del contracte d'arrendament que pertoqui.

Es modifica el règim de les fiances de les activitats extractives.

S'afegeix una nova disposició addicional setena, a la Llei 16/2017, d'1 d'agost, de canvi climàtic, per regular el Fons del Patrimoni Natural.

Es deroga la disposició final tretzena de la Llei 16/2017, d'1 d'agost, del canvi climàtic.

[LLEIS APROVADES PARLAMENT DE CATALUNYA]

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302