Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

Ordre PCM/679/2020, de 23 de juliol, per la qual es publica l'Acord de Consell de Ministres de 21 de juliol de 2020, pel qual s'estableix el funcionament del Fons de suport a la solvència d'empreses estratègiques.

24/07/2020
Publicat en el BOE del 24/7/2020

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-8450