Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Grup de l'Advocacia Jove (GAJ Barcelona)

Convocatòria d'eleccions del Grup de l’Advocacia Jove (GAJ) per al 27 de juliol de 2020

03/07/2020
D'acord amb els articles 27, 39 i següents i la Disposició Transitòria dels Estatuts del GAJ, el Comitè Executiu del GAJ, ha acordat, amb el vist i plau de la Junta de Govern de l’ICAB, la celebració d’eleccions; amb la finalitat de renovar totalment la composició del seu Comitè Executiu, és a dir: un president/a, dos vicepresidents/es, un secretari/ària, un tresorer i onze vocals, pel període de dos anys.
Convocatòria d'eleccions del Grup de l’Advocacia Jove (GAJ) per al 27 de juliol de 2020

Les eleccions tindran lloc el dia 27 de juliol de 2020, de 9:00 a 20:00 hores, a la seu de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, situat a 08037 BARCELONA, carrer Mallorca núm. 283 o edificis annexes, i es desenvoluparan de conformitat amb les normes sanitàries vigents en el moment de la seva celebració.

Seran electores totes les persones col·legiades que el dia de la proclamació de les candidatures estiguin incorporades al Grup de l’Advocacia Jove com agrupades, i  gaudeixin d’una antiguitat mínima en el Grup de l’Advocacia Jove, d’un mes.

Des del 6 de juliol de 2020, el cens electoral podrà consultar-se al departament de  suport a les comissions del Col·legi, situat a la quarta planta de la seu col·legial.

Podran ser candidates totes les persones col·legiades que siguin membres agrupats/des del Grup de l’Advocacia Jove i que, en el moment de la convocatòria de les eleccions, reuneixin els requisits següents:

  1. No estar inhabilitats/des.
  2. Gaudir d’una antiguitat en el Grup de l’Advocacia Jove, sense interrupcions, de com a mínim 3 mesos.
  3. Estar al corrent de les seves obligacions col·legials.

Les candidatures podran presentar-se al Registre del Col·legi dins dels deu dies hàbils posteriors a la convocatòria, és a dir, fins el 17 de juliol del 2020 a les 20 hores.

Les candidatures seran tancades. La meitat dels membres de la candidatura, com a mínim, haurà de ser menor de 32 anys el dia de la proclamació de la candidatura; no podran ser candidats/tes els membres del Comitè Executiu; s’haurà de cobrir totes les vacants i hauran de ser firmades pels mateixos candidats/es, amb indicació del número de col·legiació; hauran d’incloure candidats/es per proveir tots els càrrecs que surtin a l’elecció i respondran a criteris de paritat d’acord amb la normativa vigent d’aplicació.

No s’acceptarà la postulació d’una mateixa persona simultàniament per més d’una candidatura.

El secretari del GAJ.                                                 

Barcelona, 1 de juliol de 2020

Contactes

    Mallorca, 283
    08037 Barcelona , Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5341 F. 93 487 16 49 E. advocaciajove@icab.cat