Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

Resolució de 6 d'abril de 2020, de la Tresoreria General de la Seguretat Social, per la qual es modifiquen quanties en matèria d'ajornaments en el pagament de deutes amb la Seguretat Social, fixades en la Resolució de 16 de juliol de 2004 (...)

14/04/2020
Publicat: 9/4/2020

(...) sobre determinació de funcions en matèria de gestió recaptadora de la Seguretat Social; i en el Reglament General de Recaptació de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret 1415/2004, de 11 de juny.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4380

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302