Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Transformació Digital

Telefónica tracta per al Govern espanyol les dades de salut i geolocalització del COVID-19

07/05/2020
Per Manuel Martínez Ribas, advocat i president de la Secció TIC de l’ICAB.
Telefónica tracta per al Govern espanyol les dades de salut i geolocalització del COVID-19

Al BOE del dia 5 de maig de 2020 es publica la Resolució de 30 d'abril de 2020, de la Secretaria General d'Administració Digital, per la qual es publica el "Conveni entre la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència artificial i Telefónica Digital Espanya, SLO, per a l'operació de l'Aplicació ASISTENCIACOVID19 en el context de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 "subscrit el 4 d'abril de 2020.

Moltes han estat les carreres per a desenvolupar aplicacions ( "apps") relatives a l'COVID-19. Algunes sota iniciatives privades, altres governamentals tant dels estats centrals de cada país com a nivell regional / federal. Algunes criticades per no resoldre bé els aspectes jurídics essencials al voltant de les mateixes (privacitat, regulador i propietat intel·lectual). D'altres, fugint de solucions que puguin considerar-se subjectes a la regulació dels "productes sanitaris". De fet, primer als EUA (ja abans del nostre estat d'alarma) i després a la UE (bastant després al nostre estat d'alarma), s'han relaxat els requisits regulatoris però no en matèria de privacitat ni en seguretat pel que fa a això pertoca.

La solució de el Govern Espanyol és una app anomenada «ASISTENCIACOVID19» que escapa de poder ser considerada com a "producte sanitari" (tot i que certament està en un marge molt fronterer) i en la qual el Govern Espanyol (el seu Ministeri de Sanitat) és l'únic responsable del tractament de les dades de salut i de geolocalització que aquesta app tracta. Es legitima el seu ús sota l'interès públic, el consentiment de l'interessat i el seu interès vital.

Així mateix, i com es porta ja anunciant i en línia al publicat tant al DOUE com en el BOE, l'app «ASISTENCIACOVID19» tracta les dades en el que considera un just equilibri dels drets confrontats posats en joc, respectant-se la privacitat sota el que proclama i que s'articula en els textos legals i documentació legal d'acord amb les normes de protecció de dades a l'efecte. En matèria de propietat intel·lectual, la titularitat de la mateixa i dels seus continguts s'estableixen de l'estat, sense perjudici dels continguts subjectes a llicència lliure com Creative Commons i del seu codi que, si s'escau el Govern Espanyol alliberarà i farà públic sota un esquema de codi obert ( "codi obert") tenint en compte que el seu correcte funcionament.

L'app «ASISTENCIACOVID19» permetrà, almenys, fer a l'usuari l'autoavaluació en base als símptomes metges que comuniqui, sobre la probabilitat que estigui infectat pel COVID-19, oferir informació a l'usuari sobre el COVID-19 i proporcionar a l'usuari consells pràctics i recomanacions d'accions a seguir segons l'avaluació. En tot cas, permetrà moltes altres funcionalitats. Amb això, es pretén reduir el volum de trucades als números telefònics que s'han posat a disposició dels ciutadans per resoldre els dubtes al respecte, permetre un triatge inicial de possibles casos i un seguiment posterior, alleujar la càrrega dels Serveis d'Emergència de les diferents administracions públiques amb competència en matèria de salut i contribuir així a la gestió de la referida crisi, la tranquil·litat de la població i, en general, a la restauració del benestar comú.

Per això, el Govern Espanyol (via la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, que és l'encarregat de tractament del Ministeri de Sanitat que és el responsable de les dades) signa amb Telefónica Digital Espanya, SLU ( "Telefónica") un conveni a l'efecte d'assegurar que les dades no surten de l'Espai Econòmic Europeu i considerar-la una sub encarregada de tractament de les dades responsabilitat del Ministeri de Salut, en forma en què s'eximeix a Telefónica de qualsevol tipus de responsabilitat que no sigui en matèria de protecció de dades o de no seguir les bones pràctiques en el desenvolupament del codi de l'app «ASISTENCIACOVID19» que s'ha de posar al mercat en tan brevíssim temps i donada la seva aportació gratuïta (és clar, excepte en cas de dol o negligència greu). La seguretat de les dades s'emmarca al que disposa l'annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica.

Al seu torn, s'autoritza a Telefónica (i s'inclouen els corresponents contractes a l'efecte en el que afecta el tractament de dades) perquè Telefónica pugui subcontractar els serveis d'CARTODB Inc. Sucursal a Espanya, Mendesaltaren, S.L. i Tritium Software, S.L., les quals juntament amb Telefónica han desenvolupat els diferents components de l'app «ASISTENCIACOVID19» i cedint totes elles la totalitat dels drets de propietat intel·lectual d'explotació a l'Estat Espanyol.

A data 4 d'abril de 2020, l'app «ASISTENCIACOVID19» ja tenia les següents funcionalitats mínimes:

a) Realitzar l'autoavaluació en base als símptomes metges que l'usuari comuniqui sobre la probabilitat que estigui infectat pel COVID-19.

b) Realitzar l'autoavaluació contínua diària: Monitorització de la temperatura i paràmetres bàsics, cada dotze hores des que s'iniciï l'aplicació, incloent un recordatori en forma d'alarma.

c) Oferir informació a l'usuari sobre el COVID-19, inclòs l'enviament de notificacions a través de l'aplicació en relació amb les millors mesures preventives i d'avaluació en cada moment.

d) Proporcionar l'usuari consells pràctics i recomanacions d'accions a seguir segons l'avaluació.

e) Geolocalitzar a l'usuari mitjançant la informació de geolocalització via GPS disponible en el seu telèfon mòbil. Aquesta geolocalització únicament s'utilitzarà en el moment el registre dels usuaris, així com quan aquests realitzin les seves autoavaluacions, per poder conèixer en quin Comunitat Autònoma es troben i poder connectar-los amb el sistema d'atenció sanitària que els correspongui.

f) Accés a la informació dels ciutadans per part de les autoritats sanitàries competents, a través d'una passarel·la d'intercanvi d'informació i un protocol de dades definit amb cadascuna de les administracions.

g) Així mateix, l'aplicació es desenvolupa en format web, format mòbil (iOS, Android) i permetrà també realitzar autoavaluacions en altres dispositius o interfícies de visualització com televisió o assistents virtuals, accessible pels usuaris que disposin de l'equipament i de les aplicacions necessàries per a això.

 

Telefónica, som sub encarregada de tractament de les dades sota l'app «ASISTENCIACOVID19», assumeix les següents obligacions:

a) La gestió operativa de l'aplicació.

b) L'allotjament ( «hosting») de l'aplicació.

c) La implementació i desplegament de l'aplicació.

d) El tractament de les dades personals dels usuaris de l'aplicació en la seva condició de sub encarregat del Tractament, en els termes previstos en aquest Conveni i la normativa vigent sobre protecció de dades personals.

e) L'adopció de les mesures tècniques i organitzatives apropiades, d'acord amb la corresponent anàlisi de riscos, per evitar la pèrdua, alteració o accés no autoritzat de les dades manejades per l'aplicació, segons el que estableix l'article 32 del Reglament (UE ) 2016/679, en la disposició addicional primera de la Llei Orgànica 3/2018 i al Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica.

f) El manteniment correctiu i l'operació per l'espai màxim d'un mes.

 

Si bé les dades de l'app només podran ser accedits pel Ministeri de Sanitat i, entre altres, els professionals sanitaris i les autoritats competents (cada un d'ells en l'exercici de les seves funcions o competències en el compliment de les obligacions en matèria sanitària o de salut pública que els encomana la normativa vigent) necessaris per al compliment de les finalitats de l'aplicació, també es permetrà per a les següents finalitats no directament relacionades amb les funcionalitats de l'aplicació, adoptant les mesures tècniques i organitzatives necessàries, en particular, per garantir el respecte a el principi de minimització de dades personals, incloent la seva anonimització:

 

a) Per a finalitats estadístiques.

b) Per recerca biomèdica, científica o històrica.

c) Per arxiu en interès públic.

 

 

En tot cas, s'estableix la signatura de convenis amb els següents tercers que poden tenir accés a les dades:

a) Els professionals sanitaris, per contactar directament amb l'usuari en cas que, del resultat de l'autoavaluació realitzada a través de l'aplicació, es determini que necessita atenció mèdica davant la possibilitat d'estar infectat pel coronavirus.

b) Les autoritats competents de les comunitats autònomes en matèria de sanitat, INGESA, MUFACE, ISFAS i MUGEJU i altres autoritats nacionals i / o internacionals (per exemple, òrgans judicials), amb les que sigui necessari compartir les dades de l'usuari.

Finalment, el Conveni també detalla els textos legals que s'han d'incloure en l'app. Entre ells, les condicions d'ús, la Política de Privadesa i la Política de Cookies (sense el desenvolupament esperat en aquesta última).

Contactes

    Mallorca, 283
    0837 Barcelona , Barcelona - España

    T. 93 496 18 80 - EXT. 5705 T. 93 601 12 12 E. digicab@icab.cat