Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Secretaria General d'Administració Digital, per la qual s'acorda la continuació dels procediments administratius d'autorització de nous sistemes d'identificació i signatura electrònica mitjançant clau concertada i qualsevol altre sistema que les administracions considerin vàlid (...)

30/04/2020
Publicat: 30/4/2020

(...) a què es refereixen els articles 9.2 c) i 10.2 c) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en aplicació de la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4733

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302