Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Departament Internacional ICAB

Oberta la convocatòria del Programa de beques de Diplocat – termini 18 de maig 2020

05/05/2020
Amb la voluntat de formar professionals especialistes en relacions internacionals, integració europea o la política euromediterrània, que en el futur contribueixin a posicionar internacionalment Catalunya, Diplocat compta amb un Programa de beques per realitzar estudis de postgrau a l'estranger. La data límit de presentació de candidatures és el 18 de maig de 2020.
Oberta la convocatòria del Programa de beques de Diplocat – termini 18 de maig 2020

Qui es pot presentar?

Es poden presentar els/les graduats/des universitaris/àries que tinguin interès a especialitzar-se en relacions internacionals i diplomàcia o en la política de veïnatge de la Unió Europea i, més concretament, en la política euromediterrània.

Requisits de les persones candidates:

 1. Haver obtingut una titulació universitària de grau superior d'una universitat situada a Catalunya o d'un centre d'ensenyament superior adscrit a una universitat situada a Catalunya, en els últims cinc anys.
   
 2. Tenir una nota mitjana mínima de 7 sobre 10 a l'expedient acadèmic. Aquesta nota haurà de constar en el Certificat Acadèmic Personal lliurat per la universitat del sol·licitant.
   
 3. Tenir coneixement oral i escrit de la llengua o llengües de treball dels estudis escollits pel candidat.
   
 4. Tenir la nacionalitat d'un dels estats membres de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu o dels països candidats a l'adhesió a la Unió Europea.
   
 5. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició d'obtenir subvencions, de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Què suposa la beca?

Es tracta de beques de 25.000€ bruts cadascuna, per realitzar estudis internacionals de postgrau durant un any a qualsevol universitat estrangera. S'accepten tant programes de formació amb un enfocament generalista com programes especialitzats en diplomàcia, política, dret, economia, comerç, cooperació al desenvolupament, drets humans o integració europea, sempre que es plantegin des d'una perspectiva internacional.
 

Com es fa la sol·licitud?

La presentació de la sol·licitud, acompanyada de la documentació requerida, es trametrà necessàriament per mitjans telemàtics des del web de Tràmits Gencat i seguint les indicacions de la resolució de 9 de març de 2020 per la qual s'aproven les bases reguladores generals per a la concessió de subvencions del Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) (DOGC núm. 8087 - 17/03/2020).

La resolució final del procediment es notificarà a les persones interessades mitjançant el Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria al DOGC.
 

Per a més informació: https://diplocat.cat/ca/activitats/34/programa-de-beques-de-diplocat

Contactes