Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

REIAL DECRET-LLEI 16/2020, de 28 d’abril, de mesures processals i organitzatives per a fer front al COVID-19 en l’àmbit de l’Administració de Justícia (BOE del 29 d’abril de 2020).

11/05/2020
Entrada en vigor: 30.04.2020.

-Habilitació de dies a efectes processals (art.1). Es declaren urgents totes les actuacions processals i declara hàbils per a la seva realització els dies 11 a 31 de l'esmentat mes

-Còmput de terminis processals i ampliació del termini per recórrer: S'estableix un sistema específic de còmput de terminis processals i s'amplia el termini processal per als recursos. Això no suposa, de cap manera, que aquest RDL hagi aixecat la suspensió dels terminis processals establerta en la disposició addicional segona de l'RD 463/2020 (que va declarar l'estat d'alarma) com tampoc aixeca la suspensió dels terminis substantius de prescripció i caducitat d'accions.

És una novetat important sobre les previsions d'aquest RD 463/2020, ja que s'indica que els termes i terminis que aquest RD va suspendre tornaran a computar des del seu inici, sent per tant el primer dia del còmput "el següent hàbil a aquell en què deixi de tenir efecte la suspensió de procediment corresponent".

No hi ha una "represa" del termini (en el moment del còmput en què es trobi), sinó un nou còmput complet des del seu inici quan es doni la circumstància que s'aixequi l'estat d'alarma, o es disposi l'aixecament de la suspensió.

D'altra banda, els terminis per a l'anunci, preparació, formalització i interposició de recursos contra sentències i altres resolucions que, d'acord amb les lleis processals, posin fi a el procediment i que siguin notificades durant la suspensió de terminis establerta en el RD 463/2020, així com les que siguin notificades dins dels 20 dies hàbils següents a l'aixecament de la suspensió dels terminis processals suspesos, quedaran ampliats per un termini igual al previst per a la interposició de recurs en el seu corresponent llei reguladora. Per tant, només afecten sentències, actuacions i decrets que posin fi a un procediment; els recursos de tràmit no queden afectats per aquesta regla.

S'exceptuen els procediments que no van quedar suspesos pel RD 463/2020.

Les normes d'aquest RDL s'aplicaran a totes les actuacions processals que es realitzin a partir de la seva entrada en vigor, qualsevol que sigui la data de iniciació del procés en que aquelles es produeixin.

En tot cas, aquelles normes d'aquest RDL que tinguin un termini determinat de durada s'han de subjectar a aquest.

-S‘estableixen determinats procediments especials i sumaris en matèria de família durant la vigència de l'estat d'alarma i fins a 3 mesos després que acabi, derivats de l'aplicació de les mesures aprovades com a conseqüència de la crisi sanitari de l'COVID19, determinant-se el jutjat competent i la tramitació aplicable als mateixos.

- Es determina la tramitació especial de la impugnació de ERTES COVID-19 de l'art.23 RDL 8/2020 (art. 6), per la via del conflicte col·lectiu en determinats casos. Queden fora d'aquest tràmit -en tot cas- els de força major (art. 22 de RDL 8/2020)

- També s’estableix la tramitació preferent de determinats procediments (de la jurisdicció voluntària, civil, contenciosa administrativa i social) (art. 7) durant la vigència de l'estat d'alarma i fins al 31.12.2020

- Es regulen mesures en matèria concursal i societària (arts. 8 a 18), particularment sobre:

 • Regles del conveni
 • Modificació del conveni
 • Ajornament de el deure de sol·licitar l'obertura de la liquidació després conveni aprovat: amb conveni aprovat i que no es pot complir s'obren possibilitats
 • Acords de refinançament
 • Deure de sol·licitar el concurs de creditors (terminis)
 • Finançaments i pagaments per persones especialment relacionades amb el deutor
 • Impugnació de l'inventari i llista de creditors
 • Tramitació preferent d'una sèrie d'actuacions
 • Alienació de la massa activa
 • Aprovació de el pla de liquidació
 • Agilització de la tramitació de l'acord extrajudicial de pagaments
 • En matèria societària: suspensió de la causa de dissolució per pèrdues: només als efectes de determinar causa de dissolució per pèrdues de l'363.1.e) TRLSC

-Es preveuen mesures organitzatives i tecnològiques (arts. 19 a 28). Així, durant la vigència de l'estat d'alarma i fins a 3 mesos després:

 • Es dóna preferència a la celebració d'actes processals mitjançant presència telemàtica (inclosos judicis i vistes)
 • Es limitarà l'accés a les sales de vistes per protegir la salut de les persones.
 • Exploracions medicoforenses: es podran realitzar basant-se únicament en la documentació mèdica existent a la seva disposició, sempre que sigui possible.
 • Es dispensarà la utilització de togues.
 • L'atenció a el públic es realitzarà per telèfon o correu electrònic. Només es podrà acudir al jutjat excepcionalment i amb cita prèvia
 • Es podran reassignar òrgans judicials pendents d'entrar en funcionament o es anticiparan els que estiguessin programats perquè passin a conèixer assumptes vinculats a l'COVID-19
 • Es podrà establir l'assignació preferent de jutges d'adscripció territorial
 • Es podran assignar als LAJ i funcionaris la realització de qualsevol de les funcions pròpies del Cos que estiguin atribuïdes a qualssevol altres unitats de mateix municipi i ordre jurisdiccional
 • S'establiran, per LAJ i funcionaris, jornades de treball de matí i tarda per a tots els serveis i òrgans jurisdiccionals.

-I fins al 31.12.2020, es preveu la substitució i reforç de LAJ amb alumnes LAJ en pràctiques.

-D’altra banda, s’amplien terminis en l'àmbit de Registre Civil (D. Ad. 1ª) per als expedients d'autorització per a contraure matrimoni i per a la comunicació de naixements des de centres sanitaris.

-També se suspèn la causa de dissolució de l'article 96.1 e) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic. (D. Ad. 2ª). En realitat s'indica que no són aplicables per als comptes anuals aprovats durant els exercicis 2020, 2021 i 2022 les previsions dels arts. 96.1 i) i també la de l'art. 96.3, que el que regulen són causes de dissolució d'organismes públics estatals (per trobar-se en situació de desequilibri financer durant dos exercicis pressupostaris consecutius i que ara caldrà entendre durant els indicats tres exercicis.

- Es determina que no resulta aplicable a la jurisdicció militar les previsions d'aquest RDL sobre celebració d'actes processals mitjançant presència telemàtica

- Fins al 31.12.2020, els actes de comunicació a l'MF produiran efectes als 10 dies naturals de la comunicació.

- Es modifica la Llei 18/2011, de 5 de juliol, reguladora de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en l'Administració de Justícia (arts. 4.2 f); 6.2 d); 8; D. Ad 5a) (DF 1a), ampliant els sistemes d'identificació i signatura, incorporant els establerts en els articles 9 i 10 de la Llei 39/2015, i es preveu que els sistemes siguin plenament accessibles i operatius sense necessitat que els usuaris es trobin físicament a les seus dels seus respectius òrgans, oficines o fiscalies.

- Es modifica la Disposició final 10ena. de la Llei 20/2011, de 21 de juliol, de Registre Civil. (DF 2a), ajornant l'entrada en vigor de la LRC fins al 30.04.2021

- Es modifica la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic: paràgrafs d) i f) de l'article 159.4, pel que fa a especialitats relacionades amb la presentació d'ofertes i la seva valoració en el procediment obert simplificat de contractació previst en aquesta llei.

- A més, es modifica el RDL 11/2020, de 31 de març:

 • El termini perquè la persona arrendatària d'habitatge habitual LAU que es trobi en situació de vulnerabilitat sol·liciti l'ajornament del pagament de la renda, tant en el cas d'arrendador gran tenedor, com en el que no ho sigui passa d'1 mes a 3 mesos des de l'entrada en vigor d'aquest RDL.
 • Es modifica la regulació de la línia d'avals per a la cobertura per compte de l'Estat del finançament a arrendataris d'habitatge en situació de vulnerabilitat social i econòmica com a conseqüència de l'expansió de l'COVID-19
 • S'estableixen les condicions específiques de disponibilitat dels plans de pensions en cas de cessament d'activitat -derivada de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19-en el cas dels treballadors per compte propi que haguessin estat prèviament integrats en un règim de la Seguretat Social com a tals, o en un règim de mutualisme alternatiu a aquesta;

-També es modifica el RDL 15/2020, de 21 d'abril, establint les condicions documentals per a acreditar per part del partícip d'un pla de pensions la seva sol·licitud de disposició, en els casos de cessament de l'activitat derivada de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i per part dels treballadors per compte propi.
 

[LLEIS APROVADES CORTS GENERALS]

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4705

 

 

 

 

Contactes

  c/ Mallorca, 283
  08037 Barcelona, Barcelona - España

  T. 93 601 12 12 - EXT. 5302