Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

Decret Llei 4/2020, de 10 de març, pel qual s'estableix un règim transitori per a la concessió de les indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de violència masclista, que preveu el Decret 80/2015, de 26 de maig (DOGC del 12 de març de 2020)

11/05/2020
Entrada en vigor: 13/03/2020

S'estableix una nova redacció dels articles 3, 5, 7 i 8 del Decret 80/2015, de 26 de maig, de les indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de violència masclista que estableixen l'article 47 de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, i l'article 27 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, pel que fa a les indemnitzacions econòmiques per a dones víctimes de violència masclista que pateixin seqüeles, lesions o danys de caràcter greu i per a fills i filles de víctimes mortals.

A més, es redefineixen les persones que poden ser beneficiàries de les indemnitzacions indicades que, d’acord amb la Llei, també tenen dret a percebre aquest ajut.

Es determina que la competència per a la tramitació i la resolució dels procediments per al reconeixement de les indemnitzacions indicades correspon a la Subdirecció General de Lluita contra la Violència Masclista del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o unitat directiva que la substitueixi.

Es determina a sol·licitud de quines persones s’ha d’iniciar l’expedient i quin ha de ser l’imprès establert a l’efecte, tot establint que en cap cas, la indemnització econòmica no la podrà administrar l'autor o inductor de la violència. A més, es detalla la documentació que ha d’acompanyar el formulari de sol·licitud.

Es preveu que en el termini de dotze mesos, el Govern ha de modificar o substituir el Decret 80/2015, de 26 de maig, de les indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de violència masclista que estableixen l'article 47 de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, i l'article 27 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.

[LLEIS APROVADES PARLAMENT DE CATALUNYA]

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302