Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

Decret Llei 11/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries

04/05/2020
Entrada en vigor: el mateix dia de la publicació al DOGC, llevat del que preveu l'article 9 i les disposicions addicionals 3a. i 4a. en matèria de personal, que entra en vigor amb efectes des de l'1 de gener de 2020.

Determina que és la data d'entrada en vigor del RD de declaració de l'estat d'alarma el moment temporal en què s'entendrà que opera la suspensió prevista a l'article 14 del Decret llei 7/2020. Estableix nous terminis de presentació i ingrés en període voluntari dels impostos de successions i donacions, sobre begudes ensucrades, cànon sobre el rebuig de residus i cànon de l'aigua. També incorpora reduccions en els tipus de gravamen dels cànons sobre la deposició controlada de residus industrials i sobre la deposició controlada dels residus de la construcció de fins al 50% entre l'1 d'abril i el 31 de maig de 2020, i bonificacions en les taxes de l'Agència de Residus de Catalunya, que es tramitin per mitjans electrònics,

Estableix una bonificació de la quota de la taxa fiscal sobre el joc de sort, envit o atzar que grava les màquines recreatives i d'atzar, de caràcter temporal i limitat al període de vigència de l'estat d'alarma, i l'ajornament del pagament de deutes del cànon de l'aigua per a petites empreses i autònoms, que es produirà una vegada aixecat l'estat d'alarma, però referit a autoliquidacions del cànon de l'aigua repercutit als seus abonats que incloguin consums dels mesos d'abril i maig del 2020, si han atorgat a aquell ajornaments sense interessos del pagament de les factures del servei d'aigua corresponents a aquests mateixos mesos i es fixen les condicions i termes en què es podrà sol·licitar.

Acorda mesures en matèria d'infància i adolescència per fer front a les necessitats que s'han detectat: la creació d'una prestació econòmica d'emergència per a l'acolliment familiar d'urgència d'infants en situació de guarda per la Generalitat, per cobrir despeses derivades de l'atenció d'aquests infants temporalment desprotegits i involuntàriament separats del seu nucli familiar per l'epidèmia de la COVID-19, que s'ha de fer en l'àmbit d'una família. A tal efecte, faculta l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció (ICAA) per tal que pugui fer la cerca de famílies capacitades per donar resposta a aquesta necessitat i a les mesures que se n'adoptin. També s’habilita el mateix ICAA i la DG d'Atenció a la Infància i l'Adolescència perquè ampliïn la bossa de famílies d'acollida disponibles.

Estableix un procediment ad hoc per  les donacions que s'efectuïn en atenció a la pandèmia a favor de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Estableix en matèria de personal un increment retributiu fins a un màxim del 2% respecte de l'exercici 2019, perquè no ha estat aprovada la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 i la declaració de l'estat d'alarma no ha permès la convalidació del Decret llei 3/2020, d'11 de febrer, justifica la urgència de l'aprovació de les mesures destinades a mantenir els increments retributius previstos i ja aprovats amb la voluntat de la seva permanència en el temps.

[LLEIS APROVADES PARLAMENT DE CATALUNYA]

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302