Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

Decret Llei 5/2020, de 12 de març, de modificació de la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya (DOGC del 13 de març de 2020)

04/05/2020
Entrada en vigor: 13/03/2020

S'addiciona una nova disposició addicional, la dotzena, a la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, perquè, davant la situació de pandèmia que ha estat declarada per l'OMS en relació amb el coronavirus Covid19 i, essent una situació d'extraordinària i urgent necessitat, es considera necessari introduir en l'ordenament jurídic una regulació específica que permeti que les reunions del Govern i del Consell Tècnic es puguin celebrar a distància, en situacions excepcionals que, preservant la no posada en risc de la salut de les persones, permetin que pugui funcionar ordinàriament.

Per això, s’estableix que el Govern pot constituir-se, convocar i celebrar sessions, adoptar acords i remetre actes a distància, quan concorrin situacions de força major o de greu risc col·lectiu, catàstrofe i calamitats públiques. La convocatòria de la sessió del Govern per part del president de la Generalitat haurà de motivar la concurrència o manteniment de la situació que justifica excepcionalment la celebració a distància.

En les sessions que se celebrin a distància, les persones membres del Govern i el secretari del Govern poden trobar-se en diferents llocs dins del territori català, sempre que s'asseguri per mitjans electrònics, considerant també com els telefònics i audiovisuals, la identitat dels membres, i de les persones que els supleixin, el contingut de les seves manifestacions i el moment en què aquestes es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació entre ells en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió.

Els mitjans electrònics emprats han de garantir que no es produeixin interferències externes, la seguretat de les persones membres, el manteniment del quòrum de constitució, la llibertat en la participació en els debats i deliberacions, i el secret d'aquestes.

Aquestes previsions són també aplicables al Consell Tècnic.

[LLEIS APROVADES PARLAMENT DE CATALUNYA]

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302