Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Transformació Digital

Resolució de 22 d'abril de 2020, de la Direcció General de Cartera Comú de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, per la qual es publica l'Acord de la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments de 21 d'abril de 2020, pel que s'estableixen imports màxims de venda al públic (...)

24/04/2020
Publicat: 23/4/2020

(...) en aplicació del que preveu l'Ordre SND/354/2020, de 19 d'abril, per la qual s'estableixen mesures excepcionals per a garantir l'accés de la població als productes d'ús recomanats com a mesures higièniques per a la prevenció de contagis pel COVID-19.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4577

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302