Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Informació Col·legiació advocat/da inscrit/a durant 3 anys al Registre d’Advocats/des Comunitaris/es

Els advocats/des que estan inscrits/es en el Registre d’Advocats/des Comunitaris/es del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, poden sol·licitar, transcorreguts tres anys des de la seva inscripció, la incorporació al Col·legi com a advocat/da de l’Estat d’acollida, justificant una activitat efectiva i regular durant aquest període en aquest Estat, en base al Reial Decret 936/2001, de 3 d’agost, pel qual es regula l’exercici permanent a Espanya de la professió d’advocat/da amb títol professional obtingut en un altre Estat membre de la Unió Europea, que transposa la Directiva 98/5/CE, de 16 de febrer.

La documentació que cal presentar en aquest supòsit és la següent:

 1. Impresos facilitats pel Col·legi, degudament complimentats:
 • Sol·licitud d’inscripció
 • Dades personals per aparèixer a la Guia Judicial
 • Altres dades relacionades amb les funcions col·legials
 • Dades de domiciliació bancària
 • Declaració Jurada de manca d’incompatibilitats i Jurament deontològic
 • Sol·licitud de correspondència per correu electrònic i d’adreça de correu electrònic (voluntària)
 • Sol·licitud d’alta de cobertura de pòlissa de responsabilitat civil
 • Informació en matèria de protecció de dades
 • Informació relativa als carnets col·legials
 • Sol·licitud d’incorporació al Grup de l’Advocacia Jove
 • Sol·licitud de certificació ordinari del Consejo General de la Abogacía Española
 1. Certificat de penals espanyols: Certificat de penals (Model 790): Obtenció del certificat: Presencial a la Gerència Territorial de Justícia (Oficina d’Expedició de Certificats d’Antecedents Penals) o per internet www.mjusticia.es amb DNI electrònic.  
 2. Certificat de penals de l’Estat d’origen.
 3. Certificat de col·legiació expedit pel Col·legi d’Advocats de l’Estat d’origen, on la persona interessada estigui col·legiada.
 4. Fotocòpia del DNIE/NIE.
 5. Una fotografia original mida carnet.
 6. Justificant del règim de previsió social escollit:

Persona treballadora per compte propi, a triar entre:

Tramitar l’alta censal a l’oficina de l’Agència Tributària que correspongui.  

 • Persona treballadora per compte aliè: en Règim General de la Seguretat Social. (Aportar còpia del contracte laboral amb la categoria professional d'advocat/da. Si el contracte és com a llicenciat o llicenciada en dret també s’haurà d’adjuntar un certificat de l’empresa conforme es realitzen tasques pròpies de l'exercici de l’advocacia).
 1. Memòria detallada de l’exercici professional com a persona inscrita, a la demarcació col·legial.

Caldrà aportar la traducció jurada de tots els documents expedits pel país d’origen i les fotocòpies de la documentació hauran d’estar compulsades.

El temps aproximat de la resolució de la seva sol·licitud és de 6 mesos.

Documents

Contactes

  Mallorca, 283 - Planta 0
  08037 Barcelona , Barcelona - España

  T. 93 601 12 12 - EXT. 5324 F. 93 487 65 03 E. sac@icab.cat