Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Notes de Premsa › Secció de Dret Laboral

Comunicat de la Secció de Dret Laboral de l'ICAB en relació al Reial Decret Llei 16/2020

01/05/2020
Davant l'entrada en vigor del Reial decret de 16/2020, de 28 d'abril, de mesures processals i organitzatives en l'àmbit de la justícia, com a Junta de la Secció de Dret laboral ens veiem en l'obligació de realitzar una sèrie de reivindicacions a fi que siguin tingudes en compte pels organismes i autoritats competents.
Comunicat de la Secció de Dret Laboral de l'ICAB en relació al Reial Decret Llei 16/2020

Per això entenem que el Reial decret no ha tingut en compte l'opinió del col·lectiu d'advocats i advocades i col·loca la nostra professió i especialment als laboralistes en una situació dramàtica davant la tornada a l'activitat judicial.

Fins al moment ens hem vist obligats a comunicar per qualsevol mitjà amb els òrgans judicials i estar en cada cas a la decisió individual de cadascun d'ells, sense informació prèvia.

En aquest sentit, hem de posar de manifest que en el moment actual no s'han donat resposta a diverses qüestions en l'àmbit de la Jurisdicció Social:

 • En virtut del Reial decret 16/2020 sembla deduir-se que es podrien celebrar vistes a partir del dia 4 de maig, si bé amb caràcter preferentment telemàtic. És evident que aquesta possibilitat està descartada donada la precària preparació dels Jutjats i els mitjans de què disposen. Per això, el Ministeri de Justícia i en el seu cas el Consell del Poder Judicial hauria d'establir criteris clars de celebració de vistes i els mateixos criteris en el nou assenyalament dels judicis suspesos durant l'estat d'alarma.
 • En aquest sentit, haurien de dictar-se ordres clares, d'obligat compliment a cada òrgan judicial, perquè aquests òrgans apliquessin el criteri adoptat de manera uniforme. En el moment actual cada òrgan judicial actua segons el seu propi criteri.
 • Així mateix, per a aquells procediments que segons la declaració de l'estat d'alarma poguessin ser celebrats, donada la matèria o derivats de les pròpies mesures de l'estat d'alarma, caldria comunicar quines són les mesures sanitàries i de celebració de les vistes per a tenir ple coneixement de les mateixes per seguretat dels advocats i advocades intervinents i dels nostres defensats.
 • Quan efectivament es pugui reprendre l'activitat judicial, es comuniquin clarament les mesures que s'han adoptat en relació a la seguretat del nostre col·lectiu i els nostres defensats, així com dels mitjans de què es disposa.
 • No menys important és la determinació de temps, jornades i períodes hàbils que el Reial decret ha determinat d'activitat judicial, fent cas omís als professionals que hi intervenim. En aquest sentit, no s'ha tingut en compte l'especial desgast del col·lectiu d'advocats i advocades laboralistes que, en defensa dels ciutadans tant treballadors com empreses, estan mantenint durant l'estat d'alarma. Així, si bé els advocats laboralistes no han abandonat mai el seu compromís, la decisió de reprendre l'activitat amb vistes a l'agost i jornades de matí i tarda fan perillar tant l'aconseguit en qüestions com la conciliació familiar com la possibilitat de fer el treball de manera digna en despatxos d'estructura petita o mitjana.

Per això, reivindiquem que, amb caràcter previ, es comuniquin exactament les dates d'aplicació de l'activitat judicial, i:

 • S'estableixin normes clares, d'obligat compliment, per a la celebració o suspensió dels judicis assenyalats i els criteris per a la celebració dels procediments urgents i no suspesos.
 • S'estableixin normes clares d'assenyalament i celebració de les vistes en els assumptes produïts durant l'estat d'alarma i que s'han establert com a preferents.
 • Es comuniquin els mitjans i els instruments que es disposaran per a la celebració de les vistes i la possibilitat real de realitzar-se amb garanties plenes de defensa dels nostres defensats, tant presencials com telemàtics.
 • L'ordenació del temps de celebració de judicis orals tenint en compte al col·lectiu d'advocats i advocades laboralistes per a preservar el dret al descans necessari en igualtat de condicions amb el personal dels òrgans judicials.
 • Informació clara dels mitjans i mecanismes de seguretat i sanitaris per a la realització de les actuacions judicials.

En qualsevol cas, exigim la comunicació clara de qualsevol decisió i la intervenció dels representants de l'advocacia en l'anàlisi i presa de decisions que ens afecten.

D'altra banda, per a intentar aclarir la situació acompanyem un resum de les qüestions més rellevants del Reial decret 16/2020 i que han motivat el nostre comunicat, a fi que els companys i companyes puguin estar degudament informats:

i.    Els terminis processals continuen suspesos en els termes aprovats al Reial decret 463/2020 de 14 de març (art. 2.1). A excepció dels terminis processals dels procediments de conflicte col·lectiu i per a la tutela dels drets fonamentals i llibertats públiques que no se suspenien (DA 2. 3b) RD 463/2020).

ii.    Els termes i terminis processals suspesos en virtut del que es disposa en el Reial decret 463/2020 de 14 de març, tornaran a computar-se des del seu inici, sent per tant el primer dia del còmput el següent hàbil a aquell en el qual deixi de tenir efecte la suspensió del procediment corresponent (art. 2.1).

iii.    Els terminis per a recórrer resolucions que posin fi al procés, notificades durant el període de suspensió de terminis o en els vint dies hàbils següents al seu aixecament, quedaran ampliats per un termini igual al previst en la seva corresponent llei reguladora (art. 2.2).

iv.    Durant la vigència de l'estat d'alarma i fins a tres mesos després de la seva finalització, havent-se constituït el jutjat o tribunal en seu, els actes de judici, compareixences, declaracions i vistes i, en general, tots els actes processals, es realitzaran preferentment mitjançant presència telemàtica. Això sempre que els jutjats, tribunals i fiscalies tinguin a la seva disposició els mitjans tècnics necessaris per a això.

Per tant, la celebració de judicis és compatible amb l'estat d'alarma corresponent al Jutjat habilitar la forma.

Segons els representants dels òrgans judicials els judicis del 4 al 8 de març estan suspesos, encara que no existeixi resolució expressa que ho estableixi. A partir del 10 de març es recomana cridar al Jutjat o sol·licitar totes dues parts la suspensió de mutu acord.

v.    Es declaren hàbils per a totes les actuacions judicials els dies 11 a 31 del mes d'agost de 2020 (art. 1.1).

vi.   Tramitació preferent de determinats procediments:

 • Processos per acomiadament o extinció de contracte.
 • Processos relatius a la recuperació d'hores de treball relacionades amb el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març.
 • Procediments per aplicació del pla MECUDIA.
 • Procediments per a la impugnació dels expedients de regulació temporal d'ocupació.
 • Procediments per a fer efectiva la modalitat de treball a distància.

vii.    Durant la vigència de l'estat d'alarma i fins a tres mesos després de la seva finalització:

 • Es permet la celebració de judicis i vistes no sols en horari de demà, sinó també durant les tardes.
 • Es limitarà l'accés del públic a totes les actuacions orals.
 • Es dispensa als professionals de l'ús de togues en les audiències públiques.
 • Els informes mèdic-forenses podran realitzar-se basant-se únicament en la documentació mèdica existent a la seva disposició, sempre que això fos possible.
 • L'atenció al públic en qualsevol seu judicial es realitzarà per via telefònica o a través del correu electrònic habilitat a aquest efecte. En aquells casos en els quals resulti imprescindible acudir a la seu judicial, serà necessari obtenir prèviament la corresponent cita.

Secció de Dret Laboral de l'ICAB
Barcelona, 1 de maig de 2020

 

 

Les opinions expressades en aquest comunicat pertanyen exclusivament a aquesta Secció. L'opinió oficial del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona l'expressa la Junta de Govern de l'ICAB a través dels seus comunicats.

Documents